© 2019 ABC Consulting - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư bất động sản ABC
Liên hệ: +84983218387

Đội ngũ cấp cao của chúng tôi

Chuyên viên cao cấp
 

Lê Hùng Cường -  Thành viên sáng lập

Tóm tắt quá trình công tác và làm việc:
 

2005-  2009: 
Đại học Ngoại Thương chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế

2010 - 2014:
Chuyên viên kiểm toán cao cấp tại công ty kiểm toán PwC Việt Nam

2014 - nay:
Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và tài chính 

 

Chuyên viên cao cấp
 

Đỗ Hoàng Long -  Thành viên sáng lập

Tóm tắt quá trình công tác và làm việc:

 

2006 - 2010: 
Đại học sân khấu điện ảnh chuyên ngành kinh tế kỹ thuật

2014 - nay:
Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và tài chính 

Chuyên viên cao cấp
 

Đỗ Tiến Dũng -  Thành viên sáng lập

Tóm tắt quá trình công tác và làm việc:
 

1996-2000: 
Đại học Thương Mại chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh

2000-nay:
Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và tài chính